Categories
ข่าวสาร งานวิจัย/วิชาการ

รายงานผู้ตรวจการพิเศษแห่งสหประชาชาติ

รายงานของผู้ตรวจการพิเศษแห่งสหประชาชาติ

              เรื่องสิทธิมนุษยชนในการมีน้ำดื่มสะอาดและสุขอนามัย

            เมื่อช่วงต้นปี 2556 คุณแคทเธอรีนา เดอ อัลเบริ์ก (Cartarina de Albuquerque) ผู้ตรวจการพิเศษแห่งสหประชาชาติเรื่องสิทธิมนุษยชนในการมีน้ำดื่มสะอาดและสุขอนามัย  ได้เดินทางมายังประเทศไทยเพื่อพบปะพูดคุยกับฝ่ายต่าง ๆ ที่มีหน้าที่หรือทำงานเกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่าว