Categories
ชวนอ่าน เรื่องเล่าสีเขียว

กินข้าวเปื้อนพิษ! ชีวิตชาวบ้านแม่ตาว

สุภาภรณ์ มาลัยลอย 

โครงการนิติธรรมสิ่งแวดล้อม (EnLAW)

ภาพ : กลุ่มนิเวศวัฒนธรรมศึกษาและ EnLAW

เมื่อลมหายใจยังคงมีอยู่ก็ยังต้องดำเนินชีวิตกันต่อไป ปัญหาการปนเปื้อนสารแคดเมียมใน ดิน น้ำ ข้าว คน ของชุมชนลุ่มน้ำแม่ตาว ในตำบลพระธาตุผาแดง ตำบลแม่ตาว และตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ยังไม่มีทางออกนับจากวันที่เป็นข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์เมื่อปี 2547 จนถึงวันนี้นับเป็นเวลา 7 ปีผ่านไปก็ยังคงปนเปื้อนไปด้วยสารแคดเมียมเช่นเดิม