Categories
ข่าวสาร คู่มือ สื่อเพื่อการเผยแพร่

หลักและวิธีการในการใช้สิทธิของประชาชน เมื่อได้รับความเสียหายจากกรณีการรั่วไหลของน้ำมันในทะเล

หลักและวิธีการในการใช้สิทธิของประชาชน

เมื่อได้รับความเสียหายจากกรณีการรั่วไหลของน้ำมันในทะเล

 

  • รวบรวมข้อมูลความเสียหายที่เกิดขึ้น โดยสามารถแบ่งกลุ่มผลกระทบได้ดังนี้
    1.  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  ผลกระทบที่เกิดกับระบบนิเวศทางทะเล สัตว์น้ำ ชายหาด

Categories
คู่มือ สื่อเพื่อการเผยแพร่

นิติธรรมชาติ : ความเรียงและบทสัมภาษณ์ว่าด้วยคดีสิ่งแวดล้อม หนังสือสรุปบทเรียนการดำเนินคดีด้านสิ่งแวดล้อม

“แรงผลักดันจากคนตัวเล็กๆ ในสังคมมีความสำคัญอย่างยิ่งยวด เพราะจะทำให้สามารถมองเห็นถึงปัญหาและช่องทางในการแก้ไขที่เป็นจริงได้มากกว่าการรอให้เทวดามาเป็นผู้โปรดปราน ซึ่งไม่รู้ว่าจะมาถึงวันใดหรือต่อให้มาถึงก็ไม่รู้ว่าจะแก้ไขไปในทิศทางที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมในระยะยาวหรือไม่”