Categories
งานวิจัย/วิชาการ

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ : โครงการการพิสูจน์สิทธิในคดีป่าไม้และที่ดิน

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ : โครงการการพิสูจน์สิทธิในคดีป่าไม้และที่ดิน ศึกษาจากมุมมองของทนายความ นักพัฒนา และชาวบ้านที่เกี่ยวข้องกับคดีป่าไม้และที่ดิน

ปัญหาข้อพิพาทเกียวกับทีดินและป่ าไม้เป็ นปัญหาทีสําคัญของสังคมไทยมายาวนาน
แต่กระบวนการพิสูจน์สิทธิในคดีทีดินและป่าไม้ยังมีข้อบกพร่อง ทําให้ไม่อาจสร้ างความเป็ นธรรมให้แก่
คู่พิพาทและยังไม่เอือต่อการปกป้ องคุ้มครองทีดินและป่าไม้ทีเป็ นสาธารณสมบัติร่วมกันของแผ่นดินได้
อย่างทีควรจะเป็ น