Categories
ข่าวสาร

‘คดีคลิตี้’ 9 ปี แห่งการรอยคอย – ลุ้นพิพากษา 10 ม.ค.นี้

หลังการรอคอยด้วยความหวังต่อกระบวนการยุติธรรมอย่างยาวนาน ในวันที่ 10 ม.ค.56 เวลา 9.00 น.ศาลปกครองสูงสุดนัดอ่านคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่ 214/2547 คดีหมายเลขแดงที่ 637/2551 ระหว่าง ตัวแทนชาวบ้านคลิตี้ล่าง จำนวน 22 คน ผู้ฟ้องคดี กับกรมควบคุมมลพิษ ผู้ถูกฟ้องคดี

Categories
คู่มือ สื่อเพื่อการเผยแพร่

นิติธรรมชาติ : ความเรียงและบทสัมภาษณ์ว่าด้วยคดีสิ่งแวดล้อม หนังสือสรุปบทเรียนการดำเนินคดีด้านสิ่งแวดล้อม

“แรงผลักดันจากคนตัวเล็กๆ ในสังคมมีความสำคัญอย่างยิ่งยวด เพราะจะทำให้สามารถมองเห็นถึงปัญหาและช่องทางในการแก้ไขที่เป็นจริงได้มากกว่าการรอให้เทวดามาเป็นผู้โปรดปราน ซึ่งไม่รู้ว่าจะมาถึงวันใดหรือต่อให้มาถึงก็ไม่รู้ว่าจะแก้ไขไปในทิศทางที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมในระยะยาวหรือไม่”