เริ่มต้นสร้างแบรนด์กับเราวันนี้

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ : โครงการการพิสูจน์สิทธิในคดีป่าไม้และที่ดิน

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ : โครงการการพิสูจน์สิทธิในคดีป่าไม้และที่ดิน ศึกษาจากมุมมองของทนายความ นักพัฒนา และชาวบ้านที่เกี่ยวข้องกับคดีป่าไม้และที่ดิน

ปัญหาข้อพิพาทเกียวกับทีดินและป่ าไม้เป็ นปัญหาทีสําคัญของสังคมไทยมายาวนาน
แต่กระบวนการพิสูจน์สิทธิในคดีทีดินและป่าไม้ยังมีข้อบกพร่อง ทําให้ไม่อาจสร้ างความเป็ นธรรมให้แก่
คู่พิพาทและยังไม่เอือต่อการปกป้ องคุ้มครองทีดินและป่าไม้ทีเป็ นสาธารณสมบัติร่วมกันของแผ่นดินได้
อย่างทีควรจะเป็ น การศึกษาให้รู้และเข้าใจถึงปัญหาและอุปสรรคทีเกิดขึนในกระบวนการพิสูจน์สิทธิในคดี
ทีดินและป่าไม้ จากมุมมองของผู้ ทีมีส่วนร่วมในกระบวนการดังกล่าวจากมุมมองของทนายความ
นักพัฒนาเอกชน และชาวบ้านทีเกียวข้องกับการดําเนินคดีป่ าไม้และทีดิน ย่อมทําให้ภาคส่วนต่าง ๆ
ทีเกียวข้องกับกระบวนการยุติธรรมเข้าใจปัญหาในอีกมุมมองหนึงและสามารถเสนอแนะแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จากการศึกษานักวิจัยพบปัญหาทีเกิดขึ้นในกระบวนการพิสูจน์สิทธิในคดีป่าไม้และทีดิน
หลายประการ และจากปัญหาดังกล่าวนักวิจัยได้เสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาในการพิสูจน์สิทธิในคดี
ป่ าไม้และทีดิน เพือให้นําไปสู่การอํานวยความยุติธรรมและสามารถปกป้ องรักษาทีดินและป่าไม้ทีเป็นสา
ธารณสมบัติส่วนรวมได้จริง โดยแยกข้อเสนอออกเป็ นสองส่วน …

 

ดาวน์โหลดรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ได้ที่นี่

ที่มา :  แผนงานสร้างเสริมนโยบายสาธารณะที่ดี http://www.tuhpp.net/?p=5693

แชร์บทความได้ที่ :

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

สบู่ปาล์ม
สบู่สมุนไพร
สบู่สูตรธรรมชาติ