เริ่มต้นสร้างแบรนด์กับเราวันนี้

รายงานผู้ตรวจการพิเศษแห่งสหประชาชาติ

รายงานของผู้ตรวจการพิเศษแห่งสหประชาชาติ

              เรื่องสิทธิมนุษยชนในการมีน้ำดื่มสะอาดและสุขอนามัย

            เมื่อช่วงต้นปี 2556 คุณแคทเธอรีนา เดอ อัลเบริ์ก (Cartarina de Albuquerque) ผู้ตรวจการพิเศษแห่งสหประชาชาติเรื่องสิทธิมนุษยชนในการมีน้ำดื่มสะอาดและสุขอนามัย  ได้เดินทางมายังประเทศไทยเพื่อพบปะพูดคุยกับฝ่ายต่าง ๆ ที่มีหน้าที่หรือทำงานเกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่าว
ในการเยือนประเทศไทยครั้งนั้น  มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม  ได้รับการติดต่อให้ไปแลกเปลี่ยนพูดคุยกับคุณ แคทเธอรีนา เดอ อันเบริ์ก เกี่ยวกับปัญหามลพิษทางน้ำอันเนื่องมาจากอุตสาหกรรม
มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อมได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาการปนเปื้อนมลพิษในแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคของประชาชน  อันมีสาเหตุมาจากการประกอบการอุตสาหกรรมและการละเลยต่อหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐในการควบคุม รวมถึงเมื่อเกิดการปนเปื้อนมลพิษในแหล่งน้ำขึ้นหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องก็ไม่ดำเนินการแก้ไขฟื้นฟูอย่างทันท่วงที  โดยยกตัวอย่างคดีการปนเปื้อนสารตะกั่วในลำห้วยคลิตี้เป็นตัวอย่างในการพูดคุย  นอกจากนี้ยังได้ให้ความเห็นวิพากษ์กระบวนการมีส่วนร่วมและการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามระบบกฎหมายไทย
เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2556  ผู้ตรวจการพิเศษแห่งสหประชาชาติเรื่องสิทธิมนุษยชนในการมีน้ำดื่มสะอาดและสุขอนามัย  ได้จัดทำรายงานภารกิจในการเดินทางเยือนประเทศไทยเผยแพร่   โดยในรายงานฉบับดังกล่าวได้ให้ความสำคัญกับปัญหาที่มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อมได้นำเสนอรวมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาที่น่าสนใจเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าว  พร้อม ๆ กับปัญหาอื่น ๆ  มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อมเห็นว่ารายงานของผู้ตรวจการพิเศษแห่งสหประชาชาติฉบับนี้มีข้อมูลที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ  จึงนำมาเผยแพร่เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษา วิพากษ์ และนำไปใช้ประโยชน์เพื่อสาธารณะต่อไป
 

The United Nations Special Rapporteur Report

The human right to safe drinking water and sanitation

 
In the beginning of 2013, the United Nations Special Rapporteur on the human right to safe drinking water and sanitation, Ms. Cartarina de Albuquerque, traveled to Thailand to meet and talk with the organizations that are responsible or working associated with the said issue.  During the visit, EnLAW Thai Foundation (EnLAW) was invited to talk and exchange opinions with Ms. Catherina de Albuquerque on the issue of water pollution resulting from industrial works.
EnLAW provided relevant information regarding the issue of pollution contaminated in water sources relied upon by the people for consumption, which was caused by industrial operation and the negligence of State officers’ duty in supervising the situation.  In addition, the relevant State officers would not urgently proceed with the clean up when pollutants contaminated in a water source.  The lead contamination in Klity Creek case was used as an example during the talk.  Other than the discussion on the said issue, EnLAW gave its opinion criticizing the participation proceeding and the construction of the Environmental Impact Assessment report under the Thai legal system.
On July 16th 2013, the United Nations Special Rapporteur on the human right to safe drinking water and sanitation composed and publicized a report on her expedition to Thailand.  The aforementioned report emphasized the issues presented by EnLAW and also presented interesting methods and strategies to resolve such problems along with other problems.  EnLAW feels that the report of the United Nations Special Rapporteur provide interesting information and that it would be useful for the public.  Thereby, this report is disseminated to the general public so that those who are interested may learn, criticize, and further make use of the report for the public benefits.
 
ดาวน์โหลดรายงานฉบับเต็ม คลิกที่นี้

แชร์บทความได้ที่ :

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

สบู่ปาล์ม
สบู่สมุนไพร
สบู่สูตรธรรมชาติ