เริ่มต้นสร้างแบรนด์กับเราวันนี้

แถลงการณ์ภาคประชาสังคม กรณีท่อขนส่งน้ำมันรั่วไหลลงสู่ทะเล

“แถลงการณ์ภาคประชาสังคม กรณีท่อขนส่งน้ำมันรั่วไหลลงสู่ทะเล”

            สืบเนื่องจากกรณีท่อน้ำมันดิบของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) รั่วไหลลงสู่ทะเลในพื้นที่ จ.ระยองตั้งแต่วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ทำให้น้ำมันดิบจำนวนมากไหลลงสู่ทะเลโดยกระจายครอบคลุมพื้นที่ทะเลเป็นบริเวณกว้างและในเวลาต่อมาคราบน้ำมันได้ถูกพัดพาเข้าสู่ชายหาดบริเวณ อ่าวพร้าว เกาะเสม็ดซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเล การท่องเที่ยวและวิถีชีวิตของประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว  นอกจากนี้ในระยะยาวการปนเปื้อนจากน้ำมันและสารเคมีที่ใช้ในการกำจัดน้ำมันอาจสร้างความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศและสุขภาพของประชาชนได้
นับแต่เกิดเหตุการณ์บริษัทฯ ได้แถลงต่อสาธารณะว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไม่น่ากังวลและบริษัทฯสามารถจัดการปัญหาได้  โดยไม่ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของน้ำมันดิบและสารเคมีที่ใช้ในการสลายน้ำมันดิบ ที่มีต่อสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศและสุขภาพประชาชน  ตลอดจนไม่ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนและมาตรการในการจัดการปัญหาการปนเปื้อนทั้งระยะสั้นและระยะยาวต่อสาธารณะ ทำให้ประชาชนไม่อาจทราบถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นและไม่สามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับแผนการและมาตรการในการจัดการปัญหาของบริษัทฯ  รวมทั้งไม่สามารถติดตาม ตรวจสอบได้ว่าบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามแผนและมาตรการที่กำหนดไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนหรือไม่เพียงใด
สำหรับหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องซึ่งมีหน้าที่ต้องรักษาประโยชน์สาธารณะและปกป้องคุ้มครองสิทธิของประชาชนจากเหตุการณ์ดังกล่าว  ก็ไม่ให้ข้อมูลใดๆต่อสาธารณะเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจจะเกิดกับสิ่งแวดล้อมและประชาชนทำให้ประชาชนไม่รู้เท่าทันสถานการณ์และอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้  นอกจากนี้ยังไม่มีการเปิดเผยแผนและมาตรการที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาต่อสาธารณะ  ทำให้สังคมไม่สามารถมีส่วนร่วมติดตามตรวจสอบการดำเนินการแก้ไขปัญหาของทั้งบริษัทฯและหน่วยงานรัฐได้  ทั้งๆ ที่เป็นข้อมูลที่มีความสำคัญอย่างมาก
พวกเราองค์กรที่มีรายชื่อแนบท้ายแถลงการณ์ฉบับนี้ขอเรียกร้องต่อฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาน้ำมันรั่วไหลลงสู่ทะเล  ดังต่อไปนี้
ข้อเรียกร้องต่อบริษัทฯ

 1. บริษัทฯ ต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศ ทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนความเสียหายต่อสุขภาพของประชาชน  อย่างเป็นธรรมและรวดเร็ว
 2. บริษัทฯ ต้องเสนอแผนและวิธีการแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมทั้งระยะสั้นและระยะยาวต่อสาธารณะ  โดยต้องจัดรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องโดยเร่งด่วน
 3. บริษัทฯ ต้องชี้แจงสาเหตุของการรั่วไหลของน้ำมันดิบและปริมาณรั่วไหลที่แท้จริงต่อสาธารณะ  รวมทั้งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม   ทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศและสุขภาพของประชาชนที่อาจได้รับจากน้ำมันดิบและสารเคมีที่ใช้ในการแก้ไขปัญหา พร้อมเสนอมาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นอีก  รวมทั้งต้องเสนอแผนและมาตรการที่เป็นระบบในการแก้ไขปัญหา   หากเกิดกรณีน้ำมันดิบรั่วไหลอีกในอนาคต

ข้อเรียกร้องต่อหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง

 1. หน่วยงานรัฐต้องให้ข้อมูลต่อสาธารณะ เกี่ยวกับผลกระทบของน้ำมันดิบและสารเคมีที่ใช้ในการสลายน้ำมันดิบ ที่อาจจะเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศและสุขภาพของประชาชน
 2. หน่วยงานรัฐต้องควบคุมตรวจสอบให้แผนและมาตรการแก้ไขปัญหาการรั่วไหลของน้ำมันดิบที่เกิดขึ้นของบริษัทฯ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว เป็นไปตามมาตรฐานทางวิชาการ และต้องควบคุมตรวจสอบให้บริษัทฯ เสนอมาตรการที่จะป้องกันไม่ให้ปัญหาการรั่วไหลเกิดขึ้นอีก รวมทั้งเสนอแผนและมาตรการที่เป็นระบบในการจัดการปัญหาหากมีการรั่วไหลของน้ำมันดิบเกิดขึ้นอีกในอนาคต  โดยต้องมีการรับฟังความคิดเห็นจากคณะกรรมการที่ประกอบด้วยนักวิชาการอิสระที่หน่วยรัฐตั้งขึ้น ตลอดจนต้องควบคุมตรวจสอบให้มีการดำเนินการตามแผนอย่างเคร่งครัด
 3. หน่วยงานรัฐต้องควบคุมตรวจสอบให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะเกี่ยวกับสาเหตุของการรั่วไหลของน้ำมันดิบ ตลอดจนแผนและมาตรการแก้ไขปัญหาทั้งระยะสั้นและระยะยาว
 4. หน่วยงานรัฐต้องเร่งประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศ และความเสียหายที่เกิดขึ้นกับประชาชน  เพื่อดำเนินการให้บริษัทฯ ชดใช้ค่าเสียหายดังกล่าวอย่างเป็นธรรมและรวดเร็ว
 5. หน่วยงานรัฐต้องดำเนินการสืบสวนและสอบสวนถึงสาเหตุและปริมาณที่แท้จริงของน้ำมันดิบที่รั่วไหล  เพื่อดำเนินการบังคับใช้กฎหมายทั้งทางอาญาและทางแพ่งกับผู้กระทำความผิดอย่างเคร่งครัด  เพื่อป้องปรามมิให้การกระทำผิดเช่นนี้เกิดขึ้นอีก
 6. หน่วยงานรัฐต้องจัดทำแผนป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันแห่งชาติตามที่กำหนดไว้ในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมัน พ.ศ. ๒๕๔๗ เพื่อใช้เป็นแผนแม่บทในการจัดการปัญหาการรั่วไหลของน้ำมันในอนาคต โดยเร่งด่วน

พวกเราเห็นว่ากรณีท่อขนส่งน้ำมันรั่วไหลลงสู่ทะเลในครั้งนี้เป็นบทเรียนราคาแพงที่เกิดจากภาคอุตสาหกรรม  ซึ่งสังคมไทยต้องเรียนรู้และร่วมกันเรียกร้องให้ภาคอุตสาหกรรมต้องแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง  ด้วยการลงทุนมากขึ้นกับมาตรการในเชิงป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม   หากภาคอุตสาหกรรมใดไม่ประสงค์ที่จะลงทุนเพื่อป้องกันปัญหา ก็คงถึงเวลาที่รัฐและสังคมต้องทบทวนว่าควรจะอนุญาตให้มีอุตสาหกรรมดังกล่าวในประเทศไทยอีกต่อไปหรือไม่  เพราะกิจการโรงงานอุตสาหกรรมใด ๆ ถ้าจำเป็นต้องมีอยู่  ก็ต้องดำเนินไปในลักษณะสอดคล้องกับความมั่นคงของของมนุษย์และระบบนิเวศ เนื่องจากไม่มีเหตุผลใดที่จะต้องปกป้องผลประโยชน์ธุรกิจ จนต้องแลกด้วยสุขภาวะและชีวิตมนุษย์ อันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างสูงสุดของมนุษย์

มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม (EnLAW)
กรีนพีซเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
สมาคมรักษ์ทะเลไทย
มูลนิธิบูรณะนิเวศ
สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน
ศูนย์กฎหมายสิทธิมนุษยชนเพื่อสังคม
ศูนย์พิทักษ์และฟื้นฟูสิทธิชุมชนท้องถิ่น
มูลนิธิอันดามัน
มูลนิธิฟื้นฟูชีวิตและธรรมชาติ
เครือข่ายวางแผนและผังเมืองเพื่อสังคม
มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน
คณะทำงานโลกเย็นที่เป็นธรรม
มูลนิธิเพื่อนช้าง
สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน
สมาคมการจัดการสิ่งแวดล้อมนิด้า
มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย
มูลนิธิป่า-ทะเลเพื่อชีวิต
มูลนิธิเพื่อการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ (ประเทศไทย)
กลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน
สหพันธ์องค์กรผู้บริโภค

คณะกรรมการบริหารสมัชชาองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (สคส.)
 

Thailand’s Civil Society Statement: The oil spill and the leaked pipeline

 
The leaked pipeline of PTT Global Chemical PLC has caused an emission of massive oil spill in Rayong’s Gulf of Thailand since 27 July 2013. More than 13,000 gallon of crude oil was leaked into the marine environment covering a large area and the oil spill was eventually flooded ashore in Koh Samet’s Prao Bay. The incidence has brought adverse impacts on marine ecology, tourism and the livelihood of local residents. In a long run, the dispersants used for treating the oil spill will certainly leave damages on the environment, natural resources, the ecology and people’s health.
Since the incidence has occurred, PTT GC has insisted that the situation is not worrying and is containable. Little information has been disclosed as to impacts of the oil spill on the environment, natural resources, the ecology and people’s and the chemicals used to dissolve it. This is yet to mention the short term and long term plans and measures to solve the contamination which have virtually been shrouded in secrecy. It has made it impossible for people to project what will occur and to feed in their input regarding any existing plans and measures meted out by the corporation.  It has also impeded efforts to monitor and ensure that the plans and measures are being properly executed.
State agencies are obliged to protect public interest and civil rights during the crisis. The lack of disclosure as to potential impacts on the environment and people has left public in the dark as far as the harmful situation is concerned. The denial of the right to know has also made it impossible for public sector to monitor any mitigations and solutions by both the private enterprise and the state.
We the undersigned individuals and organizations have the following demands to tender to parties involved in the solutions of the oil spill.
To PTT GC

 1. The corporation has to be held promptly and fairly liable for all damages inflicted on the environment, natural resources, the ecology and people’s properties and health.
 2. The corporation has to disclose publicly any plans and mitigation measures to deal with environmental contamination in the short term and long term and consultation with concerned people and experts should be carried out.
 3. The corporation is obliged to explain the real reasons of the pipeline leakage to public as well as detail of the impacts on the environment, natural resources, the ecology and people’s health as a result of the oil spill and the use of the chemical dispersants. Concrete proposals must be made to ensure no repetition of such incidence and systematic plans and measures should be meted out to deal with the problem should there be any leakage again in future.

To concerned state agencies

 1. State agencies are obliged to ensure public disclosure regarding the potential impact of the oil spill and the types of chemicals used as dispersant. Any impacts that befall the environment, natural resources, the ecology and people’s health must be expounded.
 2. State agencies have to provide oversight of the execution of the corporation’s short term and long term plans and measures to cope with the oil spill and leakage to ensure that they are executed properly and in compliance with acceptable standards.              The corporation must come up with measures to ensure its non-repetition and to put forward plans and measures to deal with a similar oil spill and leakage in future.                  The plans and measures have to be developed based on consultation with independent experts proposed by the state and their execution must be closely monitored.
 3. State agencies have to ensure that the corporation pursues complete public disclosure as to the reasons of the leakage and any solutions in the short term and long term.
 4. State agencies have to accelerate efforts to assess damages inflicted on the environment, natural resources, the ecology and people and to ensure that the corporation provide for compensation and remedies in a fair and prompt manner.
 5. State agencies have to investigate to find out the reasons and the amount of the oil leakage and to enforce applicable criminal and civil provisions to bring the perpetrators to justice and to ensure that such incidence shall not happen again.
 6. State agencies have to develop prevention plan and measures to eradicate water pollution with regard to oil spill as prescribed in the Office of Prime Minister’s Regulation regarding the prevention and eradication of water pollution with regard to oil spill B.E. 2547 (2004). Such master plan should be urgently developed and put into place to tackle the leakage.

We deem that the leaked pipeline and oil spill are an expensive lesson caused by industrial sector. The lessons should be learned and well heeded to and demands must be made to ensure that industrial sector is held accountable for any impacts on society and the environment. As more investments are to be made, it is important that preventive measures be meted out to protect society and the environment.  Should the industrial sector is not willing to invest in prevention; the state and society have to review if they should be allowed to continue their operation in Thailand. It should be ensured that the operations of any industries that are necessary and are allowed to continue are conducive to better security of human beings and the ecology. There is no good reason to protect business interest at the expense of human well being and human lives as the right to live is one of the fundamental rights of human beings.
 
 
ENLAWTHAI Foundation (EnLAW)
GreenPeace Southeast Asia
Thai Sea Watch Association
Ecological Alert and Recovery Thailand (EARTH)
Human Rights Lawyers Association (HRLA)
Legal Center for Human Rights
Center for Protection and Recovery of Local Community Rights (CPRLCR)
Andaman Foundation
Foundation for Ecological Recovery
Social and City Planning Network
Foundation for Consumers
Union for Civil Liberty (UCL)
Thai Climate Justice Working Group
Friend of The Asian Elephant
Stop Global Warming Association
NIDA Environmental Management Association
Sustainable Development Foundation (SDF)
Association of Organizations for the Protection of Thailand’s Constitution
Forest and Sea for Life Foundation
Foundation for Integration of Water Management (Thailand)
FTA Watch
Consumers International (CI)
Board of Directors of the Assembly of NGOs for the Protection and Conservation of the Environment and Natural Resources (Env.NGOs)
เชิญดาวโหลดแถลงการณ์กรณีท่อขนส่งน้ำมันรั่ว
The above statement can be downloaded here 

แชร์บทความได้ที่ :

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

สบู่ปาล์ม
สบู่สมุนไพร
สบู่สูตรธรรมชาติ